Vissza
2021. május 10.
2021. május 11-26 között az egyesület 2020 évi beszámolójáról
A COVID-19 okozta különleges jogrend alapján kihirdetett veszélyhelyzetben Magyarország Kormányának 502/2020 (XI.16) Korm. rend. biztosítja az elektronikus szavazás jogi hátterét 

 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A2000502.KOR&dbnum=1

 

3. § (1) A 2. §-ban foglalt kivétellel a jogi személy döntéshozó szervének ülése - ideértve küldöttgyűlést és a részközgyűlést is - nem tartható meg olyan módon, hogy az a tag személyes részvételét igényelje, abban az esetben sem, ha az ülés e rendelet hatálybalépésekor már összehívásra került.
(2) A jogi személy döntéshozó szervének
a) ülése a tag elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével történő részvételével tartható meg, vagy
b) határozathozatalára - ha a jogi személyre vonatkozó törvényi előírás az ülés tartása nélküli döntéshozatalt nem zárja ki - az ügyvezetés kezdeményezésére ülés tartása nélkül is sor kerülhet,
akkor is, ha a jogi személy létesítő okirata e lehetőségekről és annak feltételeiről nem vagy az e rendeletben foglaltaktól eltérően rendelkezik.
4. § (1) Ha a jogi személy létesítő okirata az elektronikus hírközlő eszközök használatának, illetve az ülés tartása nélküli döntéshozatalnak a szabályairól nem, vagy e rendeletben foglaltaktól eltérően rendelkezik, ezeknek a szabályoknak a megállapítására és a tagokkal való közlésére a jogi személy ügyvezetése - több önállóan eljáró vezető tisztségviselő esetén a munkáltatói jogok gyakorlására feljogosított vezető tisztségviselő - jogosult a következő rendelkezések betartása mellett:
a) a napirendre vonatkozó részletes tájékoztatás nem mellőzhető [Ptk. 3:17. § (3) bekezdése], és a határozat tervezetét a taggal közölni kell,
b) elektronikus hírközlő eszköz útján való jelenlétre vonatkozóan
ba) meg kell határozni az igénybe vehető, a tagok azonosítását és a tagok közötti kölcsönös és korlátozásmentes kommunikációt biztosító elektronikus hírközlő eszközöket és informatikai alkalmazásokat,
bb) ha a jogi személy ügyvezetése a tagokat (képviselőiket) személyesen nem ismeri, meg kell határozni a személyazonosság igazolásának módját,
c) ülés tartása nélküli döntéshozatal esetén
ca) a szavazat megküldésére legalább 15 napot kell biztosítani,
cb) a Ptk. 3:20. § (2) és (4) bekezdését alkalmazni kell,
cc) a tag a döntéshozó szerv ülésének összehívását vagy az elektronikus hírközlő eszköz útján való megtartását nem kezdeményezheti,
cd) a tag szavazata akkor érvényes, ha abból egyértelműen megállapítható a tag személye (név, lakóhely vagy székhely, szervezet esetén képviselőjének neve), a szavazásra bocsátott határozattervezet megjelölése - több határozati javaslat esetén a határozattervezetek sorszáma - és az arra adott szavazat, és
ce) a tag a szavazatát a 7. §-ban meghatározott módon is megküldheti.
(2) A jogi személy felügyelőbizottsága tagjának és a jogi személy állandó könyvvizsgálójának tájékoztatására és a döntéshozó szerv ülésén való részvételére a tagokkal azonos módon kerül sor.
(3) A jogi személy erre kijelölt vezető tisztségviselője vezeti le a döntéshozó szerv ülését, és készíti el a döntéshozó szerv ülésének jegyzőkönyvét. A jegyzőkönyvben rögzíteni kell az ülés megtartásának körülményeit is. Jelenléti ívet nem kell készíteni, azonban a jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az ülésen elektronikus hírközlő eszköz útján részt vevő tagok adatait. A jegyzőkönyvet az ülést levezető vezető tisztségviselő írja alá.
(4) A jogi személy ügyvezetése köteles - ideértve a rendelkezésére álló elektronikus hírközlő eszköz vagy más személyazonosítást lehetővé tevő elektronikus eszköz segítésével történő tájékoztatást is - megtenni mindent annak érdekében, hogy a tagok a döntéshozatallal összefüggő, az (1) bekezdés szerinti tájékoztatást és okiratokat megkapják, valamint, hogy a meghozott döntésekről tájékoztatást kapjanak.
 
Ptk. 3:20. § [Határozathozatal ülés tartása nélkül]
(1) Ha a létesítő okirat a határozathozatalt ülés tartása nélkül is lehetővé teszi, az ilyen határozathozatalt az ügyvezetés a határozat tervezetének a tagok vagy alapítók részére történő megküldésével kezdeményezi. A tagok vagy alapítók számára a tervezet kézhezvételétől számított legalább nyolcnapos határidőt kell biztosítani arra, hogy szavazatukat megküldjék az ügyvezetés részére.
(2) Az ülés tartása nélküli döntéshozatal során e törvénynek a határozatképességre és szavazásra vonatkozó rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a határozathozatali eljárás akkor eredményes, ha legalább annyi szavazatot megküldenek az ügyvezetés részére, amennyi szavazati jogot képviselő tag vagy alapító jelenléte a határozatképességéhez szükséges lenne ülés tartása esetén.
(3) Ha bármely tag vagy alapító az ülés megtartását kívánja, a legfőbb szerv ülését az ügyvezetésnek össze kell hívnia.
(4) A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő három napon belül – ha valamennyi tag vagy alapító szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napjától számított három napon belül – az ügyvezetés megállapítja a szavazás eredményét, és azt további három napon belül közli a tagokkal vagy az alapítókkal. A határozathozatal napja a szavazási határidő utolsó napja, ha valamennyi szavazat korábban beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napja.
 
Ennek értelmében 2020. május 11. 16.00 óra és 2020 május 26-a 16.00 óra közötti időintervallumban kezdeményezem a 2020 évi beszámoló, közhasznúsági jelentés elektronikus szavazás útján történő elfogadását.
 
Napiren:
1. 2020. évi beszámolók elfogadása (határozati javaslatok)
 
 
 
Döntésre előterjesztett határozati javaslatok, melyekről a döntésta tagság legalább 50%-ának támogatása esetén az egyesület elnöke hozza meg:
…/2021 online elfogadott sz. Közgyűlési határozat
A Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület közgyűlése a Felügyelő Bizottság jelentését elfogadja.
 
…/2021 online elfogadott sz. Közgyűlési határozat
A 2020. évi összevont egyszerűsített éves beszámolót eredmény és mérlegkimutatást az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az alábbi pénzügyi adatokkal:
a)      az eszközök és források egyező végösszege 13 616 eFt,
b)      a közhasznú tevékenység eredménye 5 925 eFt,
c)       a vállalkozási tevékenységet nem végzett, így annak eredménye nulla Ft.
 
…/2021 online elfogadott sz. Közgyűlési határozat
A 2020. évi közhasznúsági jelentést és szöveges beszámolót az előterjesztésnek megfelelően elfogadja
 
…/2021 online elfogadott sz. Közgyűlési határozat
1. A 2020. évi önkormányzatok számára készült kiegészítő beszámolót elfogadja.
 2. Megbízza az egyesület elnökét, hogy az anyagot az önkormányzatok számára elektronikus úton küldje meg. 
 

A szavazatok az alábbi linken keresztül adhatók le:

 LEADOM A SZAVAZATOM

Kérdéseiket a bakonyesbalaton.berhida@gmail.com e-mail címre teheitik fel, vagy a munkaszervezet vezetőt kereshetik az ismert elérhetőségeken.

 

Az éves tevékenységgel kapcsolatosan Kontics Monika munkaszervezet vezető 2021. május 18-án kedden 10.00 órakor tart a ZOOM felületén keresztül tájékoztatót.

Regisztráció a ZOOM tájékoztatóra

Adatkezelési tájékoztató a ZOOM programmal kapcsolatosan

Adatkezelési tájékoztató a tagsággal kapcsolatosan

Hírarchívum
Projektjeink
Facebook közösségünk