Vissza
2016. szeptember 7.
A borászat termékfejlesztésének támogatása pályázatról készített összefoglaló 2016.07.12-i időállapot szerint, tájékoztató jelleggel készült. A pályázati felhívás és annak mellékletei, a kapcsolódó közleményekkel együtt a hivatalos www.szechenyi2020.hu pályázati portálon jelennek meg, melyeknek nyomon követése a pályázó felelőssége.

Borászat termékfejlesztésének és erőforrás-hatékonyságának támogatása

A felhívás kódszáma: VP3-4.2.2-16
Borászat termékfejlesztésének támogatása pályázat összefoglalója

A rendelkezésre álló forrás:

Jelen felhívás forrását az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.

A támogatott projektek várható száma: 500 db.

A felhívás az EMVA felhasználását célzó 3-as és 5-ös vidékfejlesztési prioritásokhoz, illetve az azokból képzett alábbi fókuszterületi célokhoz kapcsolódik a Vidékfejlesztési Programban rögzített módon:

3A - az elsődleges termelők versenyképességének javítása, mégpedig azáltal, hogy megfelelőbb módon integrálják őket az agrár-élelmiszeripari láncba a minőségrendszerek révén, a mezőgazdasági termékek értékének növelése, valamint a helyi piacokon, a rövid ellátási láncokban, továbbá a termelői csoportokban és szervezetekben és a szakmaközi szervezetekben folytatott promóció – keretösszege: 27,34 Mrd Ft

5B - a mezőgazdaság és az élelmiszer-feldolgozó iparág általi energiafelhasználás hatékonyságának fokozása – keretösszege: 12,66 Mrd Ft

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg a fenti fókuszterületi megosztás szerint 40 Mrd Ft.

Amennyiben bármelyik fókuszterületre allokált keretösszeg kimerül, az Irányító Hatóság a benyújtás lehetőségét felfüggesztheti vagy a felhívást lezárhatja, illetve dönthet úgy, hogy a továbbiakban csak az egyik célterülethez tartozó tevékenységekre fogad be pályázatokat vagy csak az egyik célterülethez kapcsolódó költségeket ismeri el elszámolható költségként.

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be az alábbi feltételeket teljesítő támogatást igénylők.

1. Mezőgazdasági termelő abban az esetben jogosult a támogatásra, amennyiben:

• a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó teljes lezárt üzleti évi - vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évi -, árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik;6

• a támogatott tevékenységhez Annex I. (0806 10 90, 2204, 2209, 2307, 2308 árucsoportba tartozó) borászati termékeket használ fel;

• a támogatással érintett tevékenysége kizárólag Annex I. (2204, 2209, 2307, 2308 árucsoportba tartozó) borászati termék előállítására, kiszerelésére és tárolására irányul.

2. Termelői csoport és termelői szervezet az alábbi feltétel teljesülése esetén jogosult támogatásra:

• a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évre vonatkozóan a tagok árbevételét össze kell számolni, és az összeszámolt árbevétel legalább 50%-ának mezőgazdasági tevékenységből6 kell származnia.

3. Mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozás abban az esetben jogosult a támogatásra, amennyiben:

• a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó teljes lezárt üzleti évvel rendelkezik;

• a támogatott tevékenységhez Annex I. (0806 10 90, 2204, 2209, 2307, 2308 árucsoportba tartozó) borászati termékeket használ fel;

• a támogatással érintett tevékenysége kizárólag Annex I. (2204, 2209, 2307, 2308 árucsoportba tartozó) borászati termék előállítására, kiszerelésére és tárolására irányul.

Támogatásban nem részesíthetők köre:

Az ÁÚF kizáró okok listája c. részben felsoroltakon túl, az alábbi szempontok szerint nem ítélhető meg támogatás azon támogatást igénylő részére:

a) aki, vagy amely olyan projektet kíván megvalósítani, amelynek tartalma a felhívásban megfogalmazott célokkal nincs összhangban; 
b) aki, vagy amely a jelen – VP3-4.2.2-16 kódszámú - felhívás keretében már részesült támogatásban.

A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja:

A támogatást igénylő jelen felhívás keretében értékelési időszakonként egy támogatási kérelmet nyújthat be, amely egy megvalósítási helyre vonatkozhat. 
A felhívásra beérkező támogatási kérelmek a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet alapján standard kiválasztási eljárásrendben, szakaszos elbírálás alapján kerülnek elbírálásra. 
A támogatási kérelmek benyújtására a 2016. szeptember 12. napjától 2018. szeptember 11. napjáig van lehetőség.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

• 2016. november 11. 
• 2017. február 10. 
• 2017. május 12. 
• 2017. augusztus 11. 
• 2017. november 10. 
• 2018. február 9. 
• 2018. május 11. 
• 2018. szeptember 11.

A támogatási kérelmet kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül, az egyes mezőgazdasági és agrár-vidékfejlesztési támogatások igénybevétele esetén az elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló kormányrendeletben meghatározott elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül lehet benyújtani.

A támogatás mértéke, összege:

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege maximum 200 millió Ft. 
A támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban az összes elszámolható költség 40%-a, a nem közép-magyarországi régióban az összes elszámolható költség 50%-a.

Az elszámolható költségek köre:

A projekt elszámolható költségei között azon költségek tervezhetők, amelyek a projekt támogatható tevékenységeihez kapcsolódnak, szerepelnek a felhívásban rögzített elszámolható költségek között, és megfelelnek az általános elszámolhatósági feltételeknek.

A projekt nem elszámolható költségeinek a támogatható tevékenységekhez kapcsolódó, nem elszámolható költségek, vagy a nem támogatható tevékenységek költségei minősülnek. A nem elszámolható költségek részei a projekt összköltségének, azonban nem részei a projekt elszámolható költségének.

Amennyiben a projekt tartalmaz olyan támogatható tevékenységet, amelyet nem a támogatási kérelem részeként, nem annak költségkeretéből kíván megvalósítani, és/vagy tartalmaz olyan nem támogatható tevékenységet, amelyet a támogatást igénylő meg kíván valósítani a projekt részeként, azonban a felhíváson kívüli forrásból, akkor ezen tevékenységeket elkülönítetten és egyértelműen be kell mutatni a támogatási kérelemben, valamint a későbbiekben megkötésre kerülő vállalkozói szerződésekben is. A projekt költségvetésének megfelelően részletezettnek és ily módon ellenőrizhetőnek kell lenni ahhoz, hogy meghatározható legyen a költségek, illetve ezen belül az elszámolható költségek besorolása.

A támogatási kérelem részeként benyújtott költségvetésnek tartalmaznia kell a projekt összes költségét!

A költségek elszámolhatóságával kapcsolatos általános előírásokat, továbbá az egyes költségtípusokra, illetve költségelemekre vonatkozó általános szabályozást a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. mellékletét képező Nemzeti szabályozás az elszámolható költségekről - 2014-2020 programozási időszak c. útmutató tartalmazza.

Jelen felhívás keretében az alábbi költségek tervezhetők, illetve számolhatók el:

a) közvetlenül a technológiához, illetve az üzem működését szolgáló infrastruktúrához kapcsolódó, valamint az üzem működtetéséhez szükséges épület, építmény építése vagy fejlesztése;
b) új gépek és berendezések vásárlása, számítógépes szoftverek, IKT fejlesztések; 
c) az a) és b) pontban említett kiadásokhoz kapcsolódó általános költségek, például az építészek, mérnökök díjai, tanácsadási díjak, projekt-előkészítési és projekt-menedzsment költségek, a környezeti és a gazdasági fenntarthatóságra vonatkozó tanácsadással kapcsolatos díjak, megvalósíthatósági tanulmányok költségeit is beleértve; 
d) a következő immateriális beruházások: szabadalmak, licencek, szerzői jogok és védjegyek vagy folyamatok megszerzése;
A c) és d) pontba tartozó kiadások együttes összege nem haladhatja meg a projekt összes elszámolható kiadásának az 5%-át.
e) Az a) ponthoz kapcsolódóan szükséges ingatlan vásárlása az érintett művelet teljes elszámolható kiadásának 2%-át meg nem haladó mértékig.

Kapcsolódó jogszabályok, információk:

2004. évi XVIII. törvény a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról 
2004. évi XXXIV. törvény a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról 
2012. évi CCXIX. törvény a hegyközségekről 
2011. évi LXXVII. törvény a világörökségről 
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról 
176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról 
275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól 
290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet a kedvezményezett járások besorolásáról 
7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról 
127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet a szőlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok kiadásának rendjéről, továbbá a borászati termékek előállításáról, forgalomba hozataláról és jelöléséről 
1248/2016. (V. 18.) Korm. határozat a Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról 
70/2012. (VII. 16.) VM rendelet a szőlőfeldolgozás és a borkészítés során keletkező melléktermékek kivonásáról és támogatással történő lepárlásáról 
5/2012. (II. 7.) NEFMI rendelet a tokaj-hegyaljai történelmi borvidék történeti tájjá nyilvánításáról 
7/2005. (III. 1.) NKÖM rendelet Budapest és Pannonhalma világörökségi helyszíneinek műemléki jelentőségű területté nyilvánításáról 
253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről

Hírarchívum
Projektjeink
Facebook közösségünk